Tjenesteavtale

Betingelsene er gyldige fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Sist oppdatert: 10.09.2020

Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og Haus Byrå, org.nr. 981878981 (Haus Byrå AS).

Ved å kjøpe, og bruke, Haus Byrå sine produkter og tjenester bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i, denne avtalen.

Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i denne avtalen.

Avtalen består av:

 • Salgsbetingelser – generelle salgsbetingelser.
 • Databehandleravtale – vilkår for Haus Byrå sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.
 • Registreringsavtale – vilkår for registrering, flytting og administrasjon av domenenavn.
 • Betingelser for hostingtjenester – spesifikke vilkår for våre ulike hostingtjenester.

Samt opplysninger gitt i bestillingsløsningen, eventuelt særskilt avtalte vilkår, og en Personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger vi henter inn og hvordan vi behandler disse. Ved eventuell motstrid mellom avtalebetingelsene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

Forbrukerforhold

Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at Kunden fratas rettigheter som Kunden har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter Kunden måtte ha om Kunden inngår denne avtalen som forbruker.

Haus Byrå anerkjenner og overholder forbrukerrettigheter i de land hvor Haus Byrå er representert. Om de vilkår som fremgår nedenfor skulle være i strid med tvingende forbrukerrettigheter vil disse vike for slike rettigheter. De øvrige vilkår i denne avtale gjelder uendret.

Ved kjøp av tjenester i forbrukerforhold gir Kunden samtykke til at Haus Byrå kan påbegynne levering før angrefristen utløper. Ved utøvelse av angreretten vil Kunden dermed måtte betale for tjenester som er vanskelige, eller umulige, å tilbakeføre og hvor Kunden har gitt avkall på Angreretten. Haus Byrå plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

Avtalens varighet

Avtalen er gyldig all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til, tjenester hos Haus Byrå.

Endringer i Tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at Haus Byrå forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.

Haus Byrå plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Lovvalg, konflikt- og tvisteløsning

Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.

Klager rettes til Haus Byrå innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Partene vedtar Nord-Østerdal tingrett som verneting.

Salgsbetingelser

Avtaleinngåelse

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år.

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Haus Byrå.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Haus Byrå i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Avtaleperiode

Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder av gangen, om ikke annet fremgår av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. Haus Byrå plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden.

Priser og prisendringer

Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen Kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt. Ytterligere kostnader som Haus Byrå ikke har informert om skal Kunden ikke bære.

Kampanjepriser er gjeldende i én – 1 – avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. Haus Byrå plikter å informere om kampanjepriser.

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis normalt uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter, med mindre annet fremkommer.

Haus Byrå forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Haus Byrå plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Levering

Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Haus Byrå levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Kunden skal varsles per epost når tjenesten er levert.

Betaling

Haus Byrå kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert.

Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Haus Byrå reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kunden utstedt samme dag som tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Alle tjenester faktureres for minimum 12 måneder, med mindre annet fremgår av bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår.

For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt faktureres det for perioden frem til hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning er kortere enn 6 måneder.

Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel den første måneden i avtaleperioden. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato.

Gebyr tilkommer på alle fakturaer, og etter de satser som til enhver tid fremkommer i bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for fakturagebyr.

Sluttsummen på fakturaer og kontantkjøp avrundes til nærmeste hele krone. Ørebeløp som ender på 1- 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp. Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.

Uidentifiserbare bankoverføringer, og innbetalinger som overstiger kravbeløpet, vil automatisk bli tilbakebetalt. Beløp under 5 000,- vil bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav, som er mer enn 5 dager over forfall, før en eventuell tilbakebetaling.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi Haus Byrå melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev):

Haus Byrå AS
Steia 14
2560 Alvdal

E-post: hei@hausbyra.no

Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter første levering.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Haus Byrå ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten mister Kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. Haus Byrå kan ikke fastsette gebyr for Kundens bruk av angreretten.

Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp.

Haus Byrå er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Haus Byrå fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten.

For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir Kunden avkall på angreretten. Haus Byrå plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

Garanti

Garantier som gis av Haus Byrå, gir Kunden rettigheter i tillegg til de Kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter denne avtale.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom Haus Byrå ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kunden sin side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post eller brev).

Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Haus Byrå. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Haus Byrå ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Haus Byrå at det står i vesentlig misforhold til Kunden sin interesse i at Haus Byrå oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse.

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Haus Byrå ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre Haus Byrå til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Haus Byrå ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Haus Byrå uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet.

Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Haus Byrå nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet Haus Byrå om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Haus Byrå godtgjør at forsinkelsen, eller tapet, skyldes hindring utenfor Haus Byrå sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Haus Byrå sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Mangel ved tjenesten

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Haus Byrå melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Haus Byrå får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning.

Reklamasjon til Haus Byrå bør skje skriftlig:

Haus Byrå AS
Steia 14
2560 Alvdal

E-post: hei@hausbyra.no

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Haus Byrå kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Haus Byrå urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Haus Byrå har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Haus Byrå skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Haus Byrå, skal Haus Byrå ikke bære disse utgiftene.

Prisavslag

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom mangelen ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for Kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode.

Heving

Dersom mangelen ikke er rettet eller tjenesten omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Haus Byrå uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at kunden valgte å heve kjøpet.

Erstatning og ansvarsbegrensning

Haus Byrå kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Haus Byrå sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Ansvarsbegrensning

Verken Haus Byrå, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Haus Byrå sine tjenester.

Ved direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Indirekte tap er:

 • Tap av informasjon eller data av noe slag
 • Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
 • Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
 • Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
 • Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap
 • Tap som følge av skade på annet enn utstyr levert av Haus Byrå og utstyr og tjenester som utstyret brukes til framstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med utstyrets eller tjenestenes forutsatte bruk

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra Haus Byrå sin side, og selv om Haus Byrå, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. Haus Byrå kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis Haus Byrå godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor Haus Byrå sin kontroll, og som Haus Byrå ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Haus Byrå ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot Haus Byrå basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag.

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Haus Byrå blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde Haus Byrå, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra Haus Byrå i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med Haus Byrå sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen.

Haus Byrå sine rettigheter ved Kundens mislighold

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Haus Byrå eller forhold på Haus Byrå sin side, kan Haus Byrå etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. Haus Byrå vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert.

Stenging

Haus Byrå kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan Haus Byrå uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de.

Suspendering

Haus Byrå kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger.

Oppfyllelse

Haus Byrå kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper Haus Byrå sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid.

Heving

Haus Byrå kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold.

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 45 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Haus Byrå forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Haus Byrå vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold.

Kunden skal holde Haus Byrå skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet.

Renter og gebyrer

Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan Haus Byrå kreve purregebgyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan Haus Byrå kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for Haus Byrå.

Kontaktinformasjon for kundeforholdet

Kunden plikter å oppgi korrekt kontaktinformasjon ved bestilling, inkludert fullt navn, telefon og epostadresse, og vedlikeholde kontaktinformasjonen inntil kundeforholdet blir brakt til opphør.

Dersom Haus Byrå blir kjent med at kontaktinformasjonen er feil, plikter Haus Byrå å oppdatere den ved hjelp av offentlige registre, fortrinnsvis nummeropplysningstjenester og Brønnøysundregistrene (bedrift).

Hvis Kunden utelater å vedlikeholde korrekt kontaktinformasjon, og Haus Byrå heller ikke er i stand til å finne riktig kontaktinformasjon ved hjelp av offentlige registre vil dette bli ansett som Kundens mislighold.

Personopplysninger

Personopplysninger som Haus Byrå behandler på egne vegne reguleres av Personvernerklæringen. Ved å kjøpe, og bruke, Haus Byrå sine produkter og tjenester samtykker Kunden i at Haus Byrå kan behandle personopplysninger etter retningslinjene i Personvernerklæringen.

Personopplysninger som Haus Byrå behandler på vegne av Kunden i forbindelse med at Kunden behandler personopplysninger ved hjelp av Haus Byrå sine tjenester reguleres av Databehandleravtalen.

Med mindre Kunden samtykker til noe annet, kan Haus Byrå kun behandle personopplysninger som er nødvendige for at Haus Byrå skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemt tilfelle, eller hvis det er nødvendig for at Haus Byrå skal få gjennomført avtalen med Kunden.

Se også Cookie Policy, for en mer utfyllende beskrivelse av Haus Byrå sin behandling av data som lagres under besøk på våre nettsider.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil eller strømbrudd hos aksessleverandør, linjefeil eller strømbrudd hos annen tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Taushetsplikt

Kunden er forpliktet til å iaktta taushet og hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om produkter og tjenester, dokumentasjon, testresultater knyttet til betatesting (herunder men ikke begrenset til avdekkede funksjonsfeil, feilmeldinger, forslag til forbedringer, m.v), utviklingsprosjekter hos Haus Byrå, all kommunikasjon mellom deg og Haus Byrå, og eller andre opplysninger knyttet til Haus Byrå sin virksomhet som etter en forsiktig og lojal vurdering må antas å være av betydning å hemmeligholde av hensyn til Haus Byrå sin virksomhet.

Kunden skal pålegge egne ansatte en tilsvarende taushetsplikt som nevnt i foregående avsnitt. Kunden kan heller ikke nyttiggjøre de opplysninger som omfattes av dette punkt etter avtalens opphør.

Haus Byrå forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele Haus Byrå skriftlig per post eller epost. Ved reservasjon plikter Haus Byrå å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

Oppsigelse og opphør av tjenester

Oppsigelser, eller opphør, skal meddeles Haus Byrå fra grensesnittet i Kontrollpanelet, eller skriftlig til hei@hausbyra.no. Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Databehandleravtale

Se databehandleravtale

Registreringsavtale

Generelt

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn. Pris for registrering eller flytting, parkering og drift av DNS, for det avtalte tidsrom, er som oppgitt i bestillingsskjemaet. Deretter faktureres en årlig avgift avhengig av hvilket toppnivå domenenavnet er registrert under.

Når domenenavnet er registrert vil Kunden ha en eksklusiv bruksrett i avtaleperiodens løpetid forutsatt at Kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten forøvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.

Dersom årsavgiften for et domenenavn ikke er betalt innen forfall kan Haus Byrå unnlate å fornye domenenavnet ved utløp. Dette kan medføre at Kunden mister rettighetene til domenenavnet.

Kunden anerkjenner forpliktelsene nedtegnet av NORID, .SE, DK HOSTMASTER, ISNIC, EURID, ICANN, ASNIC eller annen toppnivåregistrar, og RRP Proxy, og som Haus Byrå, eller underleverandører, må respektere som registrar for domenenavn. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at domenenavn og domenenavnssøknader er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling og administrasjon av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

Haus Byrå kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenenavnstjenesten, når dette kreves som følge av pålagte forpliktelser fra ICANN, annen toppnivåregistrar, eller RRP Proxy.

Haus Byrå forbeholder seg retten til å vise reklame for egen virksomhet på domenenavn hvor Kunden ikke publiserer eget innhold på port 80. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nyregistrerte domenenavn, domenenavn som blir flyttet til Haus Byrå, parkerte domenenavn hvor det ikke er angitt en egen tekst som skal vises i forbindelse med parkeringen og domenenavn som peker til Haus Byrå sine webservere hvor det ikke eksisterer en konto for domenenavnet.

Kunden er ansvarlig for at domenenavn som registreres, eller er registrert og driftes av Haus Byrå, ikke krenker tredjeparts rettigheter. Kunden skal holde Haus Byrå skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til gjeldende navnepolitikk for de ulike toppnivåene. Forøvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Registrering og flytting

Domenenavnssøknad utføres av Haus Byrå på bakgrunn av informasjon fra Kunden. Kunden er ansvarlig for at denne informasjonen er riktig. Haus Byrå er ansvarlig for at informasjonen lagres korrekt til domenenavnssøknaden. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, organisasjonsnavn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, epost m.v. kan Haus Byrå ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen, eller tjenesten, uten forutgående varsel.

Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker Kunden til at Haus Byrå kan samle inn og publisere informasjon til de aktuelle WHOIS-databasene. Slik informasjon kan være Kundens navn, epost adresse, telefaks og telefonnummer, IP-adresse til navnetjenere, navn til slike navnetjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Haus Byrå formoder at Kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

Ved bestilling av såkalt WHOIS-Privacy for et domenenavn plikter Haus Byrå å holde denne informasjonen skjult for de aktuelle WHOIS-databasene.

Haus Byrå kan ikke holdes ansvarlig dersom domenenavnet det søkes om blir registrert av annen fysisk/juridisk person mens Haus Byrå behandler domenenavnssøknaden, eller hvis registreringen viser seg vanskelig eller umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer.

Haus Byrå plikter å tildele navnetjenere for registrerte domenenavn. Dersom andre navneservere skal benyttes står Kunden selv ansvarlig for å endre disse etter registrering. Dette gjelder selv om Kunden oppgir ønske om å benytte andre navnetjenere ved bestilling.

Kunden står selv ansvarlig for å legge inn riktige DNS-poster som peker til tjenester som ikke driftes av Haus Byrå.

Haus Byrå forbeholder seg retten til å beskytte alle domenenavn som registreres gjennom Haus Byrå, eller flyttes til Haus Byrå, med registrarlås og/eller EPP-kode (AUTHINFO). Haus Byrå forplikter seg til å skru av registrarlås, og utlevere eventuelle EPP-koder, på Kunden sin oppfordring. Ved manglende betaling aksepterer Kunden at Haus Byrå er i sin rett til å vedlikeholde registrarlås, og tilbakeholde EPP-koder, selv om oppsigelse av avtaleforholdet har funnet sted.

Flytting av domenenavn fra Haus Byrå til et annet registrarforhold vil ikke medføre at eventuelt tilknyttede tjenester opphører, med mindre dette fremgår av en oppsigelse.

Hostingtjenester

Generell bruksrett

Avtalen gir Kunden tilgang på tjenermaskin(er) hos Haus Byrå, eller underleverandører, slik at Kunden sine tjenester blir tilgjengelig for brukerne. Haus Byrå, eller underleverandører av Haus Byrå, sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde tjenermaskinene som benyttes.

Haus Byrå, eller underleverandører av Haus Byrå, er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom Kunden har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av tjenesten og kun for feil som hindrer avtalemessig leveranse.

Haus Byrå, eller underleverandører av Haus Byrå, plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenermaskinen i henhold til et godt sikkerhetsnivå for Internettløsninger.

Haus Byrå plikter å overvåke tjenermaskiner og følge opp status på utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

Haus Byrå tar ikke ansvar for funksjonaliteten til tredjeparts programvare som Kunden benytter seg av. Dette gjelder også etter endringer på tjenesten, og uten forutgående varsel, uansett årsak til endringene, og selv om programvaren fungerte før endringene.

Systemene i tjenestene tilstrebes å være i drift 24 timer i døgnet, med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold. Ikke varslet stans i drift av tjenestene gir ikke rett til forholdsmessig avkortning i betaling for den tid stansen varer, med mindre slike garantier er gitt i denne avtale eller i kontrakt.

Ikke varslet stans i drift som skyldes hindringer utenfor Haus Byrå sin kontroll gir ikke rett til avkortning.

Akseptabel bruk (AUP)

Haus Byrå sine tjenester må ikke benyttes til formål som Haus Byrå, etter eget skjønn, finner uakseptable. Slike formål kan være, men er ikke begrenset til, fildeling, bruk av IRC-klienter, bruk av boter, portskanning, DoS-angrep og forsøk på å skaffe seg uautorisert tilgang til interne eller eksterne systemer, distribusjon av virus og malware og utsendelse av spam.

Materialet som publiseres, eller henvises til, fra Kundens område skal være i overensstemmelse med tredjeparts rettigheter og med norsk lov, de(t) lands lovgivning Kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på området må antas å rette seg mot.

Dersom Kunden har lagt ut innhold som bryter med foregående punkt, eller som forårsaker feil og/eller problemer, forbeholder Haus Byrå seg retten til å fjerne innholdet eller stenge tjenesten uten forutgående varsel.

Haus Byrå forbyr utsendelse av spam. Haus Byrå definerer spam som mer eller mindre likelydende epost sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke til å motta slike meldinger.

Haus Byrå forbyr masseutsendelser av epost til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, epost- eller andre tjenester levert av Haus Byrå. Tjenester levert av Haus Byrå tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, epost sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

Haus Byrå forbyr bruk av ubekreftede epostlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en epostliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle epostlister som benyttes av Kunden skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”).

Med lukket verifikasjonsprosess (eng: “closed-loop opt-in”) menes at listeabonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke epostlisten ved å bekrefte (svare på) en epost med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige epostlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig epostadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om epostlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for Haus Byrå på forespørsel. Utsendelse av epost til adresser mottatt fra tredjepart, eller bruk av tjenester levert av Haus Byrå i forbindelse med slike utsendelser, tillates ikke.

Webhotell og Web Server

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Haus Byrå sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Haus Byrå forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Alt innhold som lagres til kontoen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som publiseres.

All utsendelse av epost fra tjenesten skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra Webhotell/Web Server:

 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

SiteBuilder

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Haus Byrå sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lage og redigere informasjon for publisering på Internett.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Haus Byrå forestår. Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget område.

Kunden anerkjenner tjenestevilkårene nedtegnet av Weebly til enhver tid tilgjengelig på https://www.weebly.com/terms-of-service, og som Haus Byrå, eller underleverandører, må respektere som leverandør av tjenesten. Det er Kunden sitt ansvar og risiko at innholdet som publiseres er i samsvar med disse tjenestevilkårene til enhver tid.

Alt innhold som lagres til kontoen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som publiseres. Innholdet som publiseres skal redigeres og publiseres ved hjelp av Weebly sitt brukergrensesnitt. Innhold som ikke er tillatt inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Nettsider som ikke er produsert og publisert vha. Weebly sitt grensesnitt.
 • Seksuell nakenhet, eksponerte genitalia eller annet eksplisitt materiale.
 • Nettsider hvis eneste formål er å oppnå Google-rangeringer, Facebook-likes o.l.
 • Pyramide-/MLM-konsepter og liknende.
 • Eksessiv reklame. Det er ikke tillatt med mer enn tre reklamebannere per side.
 • Skadelige brukeropplevelser. Nettsider med ekstreme flashende bannere, eksessive animasjoner eller annet innhold som kan fremkalle anfall hos brukere.
 • Upassende og støtende produkter og tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til seksuelle tjenester, våpen, ulisensierte kopier og forfalskninger.

For nettsider med nettbutikk-funksjonalitet gjelder følgende begrensninger og pristillegg:

 • Free Version: Inntil 5 produkter, 3% transaksjonsavgift.
 • Starter: Inntil 10 produkter, 3% transaksjonsavgift.
 • Standard: Inntil 25 produkter, 3% transaksjonsavgift.
 • Business: Ubegrenset antall produkter, ingen transaksjonsavgift.

Transaksjonsavgiften trekkes fra oppgjøret for kortbetalingene.

All utsendelse av epost fra tjenesten skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra Webhotell/Web Server:

 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Epost

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Haus Byrå sine tjenermaskiner. Epost lagres på Haus Byrå sine servere, inntil Kunden laster ned eller sletter meldingen(e).

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Haus Byrå forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden har adgang til å rapportere uønsket epost som spam i webgrensesnittet. Meldinger som rapporteres som spam benyttes til å forbedre Haus Byrå sitt spamfilter, og er gjenstand for maskinell og/eller manuell analyse. Både teknisk informasjon og innhold er gjenstand for analyse.

Kunden plikter ikke å bruke funksjonaliteten til å fjerne meldinger fra sin konto som kan inneholde konfidensiell eller sensitiv informasjon. I den grad dette skjer plikter Haus Byrå å slette slike meldinger fra analysegrunnlaget etter beste evne.

Dersom en rapportert melding inneholder en avregistreringslink vil Haus Byrå, maskinelt eller manuelt, forsøke å benytte denne til å avregistrere mottakeradressen for fremtidige utsendelser.

All utsendelse av epost skal skje i henhold til AUP. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
 • Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Med mottaker menes antall mottakere av meldingene. Du kan for eksempel sende 100 meldinger med 10 mottakere hver, eller 1000 meldinger med en mottaker hver.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

Spamfilter

Tjenesten gir Kunden tilgang til en filtertjeneste på tjenermaskin som filtrerer innkommende epost for uønsket epost (Spam), og dernest leverer den videre til Kunden sin epostserver.

Med unntak av avsenderadresser som Kunden velger å blokkere er det Haus Byrå sitt ansvar å vedlikeholde regler for hva som er Spam. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre at legitim epost går tapt i filtreringen.

Kunden plikter å holde Haus Byrå orientert om antall epostadresser tjenesten skal filtrere for. Haus Byrå forbeholder seg retten til å oppdatere dette antallet selv, og etterfakturere, dersom det foreligger mislighold på dette punktet.

Følgende begrensninger gjelder for tjenesten:

 • Hver epostadresse kan motta maksimalt 1 000 meldinger/24 timer.
 • Hver epostadresse kan motta maksimalt 5 000 meldinger/30 dager.

Kunden er selv ansvarlig for konfigurasjon, drift og vedlikehold av egen epostserver. Kunden er selv ansvarlig for å at tjenesten er konfigurert med riktig adresse til egen epostserver.

Dersom Kunden sin epostserver blir utilgjengelig vil tjenesten forsøke å oppbevare innkommende epost på tjenermaskin inntil Kunden sin epostserver blir tilgjengelig igjen. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at denne funksjonaliteten kommer uten garantier, og at nedetid på egen epostserver kan medføre at innkommende epost går tapt og ikke blir levert til mottaker.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Database

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Haus Byrå sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data til en database.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Haus Byrå forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

Kunden er i utgangspunktet selv ansvarlig for å lage, legge inn, og oppdatere den informasjon som ønskes lagret til databasen. Alt innhold som lagres til databasen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Haus Byrå forbeholder seg retten til å opprette indekser i Kundens database dersom bruk av denne medfører uforholdsmessig høy belastning.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.

VPS

Tjenesten gir Kunden tilgang til en Virtual Private Server-instans, som er en andel av en fysisk server, funksjonelt svært lik en fysisk maskin. I tillegg til utleie av instansen, leverer Haus Byrå strøm og tilgang til Internett, samt installasjon av operativsystem. Kunden er selv ansvarlig for å konfigurere instansen, og installerer selv den programvaren Kunden ønsker.

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere innhold på instansen. Alt innhold som legges inn på instansen er Kundens ansvar og Kunden beholder selv eventuelt eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten på instansen.

Kapasiteten på en VPS kan i utgangspunktet økes etter behov, men er begrenset av den tilgjengelige fysiske kapasiteten. I de tilfeller den fysiske kapasiteten begrenser ressurstilgangen, forbeholder Haus Byrå seg retten til å flytte en VPS til en annen fysisk maskin. Kunden er inneforstått med, og aksepterer, at dette kan medføre nedetid.

Haus Byrå garanterer minst 99.995% tilgjengelighet på strøm og Internett målt i snitt over de siste 30 dager. Dersom Haus Byrå ikke klarer å opprettholde garantert tilgjengelighet skal Kunden krediteres enkeltdager med nedetid inntil de resterende dagene i perioden tilfredsstiller garantien.

Haus Byrå kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av maskinvarefeil på den fysiske serveren og/eller feil på virtualiseringsprogramvaren, men er forpliktet til å iverksette feilretting så snart som overhodet mulig.

Haus Byrå kan ikke holdes ansvarlig for nedetid forårsaket av programvarefeil på Kundens instans, og vil ikke iverksette feilretting på eget initiativ med mindre det foreligger avtale om det. I de tilfeller feil skyldes programvarefeil faktureres feilretting etter medgått tid, og til gjeldende timepriser, uansett årsak.

Kvoten for dataoverføring medfører ingen begrensning. Overforbruk blir etterfakturert med 1,-/1GB/dag. Haus Byrå plikter å varsle overforbruk når det inntreffer.

Hastigheten for dataoverføring er i utgangspunktet ikke begrenset. Haus Byrå forbeholder seg retten til å gjøre begrensninger i hastigheten for dataoverføring så lenge overføringsraten er så høy at den medfører feil, eller problemer, i Haus Byrå sitt nett.

Tjenesten inkluderer ikke backup.

Cloud Backup

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Haus Byrå sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Data lagres til et RAID disksett, og lagres kun til dette RAID-settet. Backupdata sikkerhetskopieres ikke utover dette.

Kunden kan hente tilbake sine data fra backupsystemet med det installerte backupprogrammet, eller ved å bruke et webgrensesnitt som Haus Byrå forestår.

Haus Byrå er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser og eventuelle konsekvenstap som måtte oppstå som følge av manglende backup, direkte og indirekte.

File Server

Tjenesten gir tilgang til en brukerkonto på en av Haus Byrå sine tjenermaskiner hvor Kunden kan lagre data.

Kunden kopler seg til tjenesten via et webgrensesnitt som Haus Byrå forestår, eller en tredjeparts klient. Kunden står eventuelt ansvarlig for bruk av tredjeparts klient.

En brukerkonto er personlig, og brukerinformasjonen skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. Det er ikke adgang til å opprette fellesbrukere.

Tjenesten inkluderer backup som beskrevet under ‘Managed Backup’.